Grasping God's Word (Paperback)

Grasping God's Word By J. Scott Duvall, J. Daniel Hays Cover Image
$14.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


رویکردی عملی به مطالعه، تفسیر و کاربرد کتاب]مقدساین کتابی است که خوانندگان جدی، یعنی آنهایی که برای درک بهتر کلام خدا و وفادارانه زندگی کردن در دنیای امروز، مایل به سفر در دنیای کتاب]مقدس هستند، از خواندنش خسته نمی]شوند. جی. اسکات دووال و جی. دنیل هیز برایش عنوانی شایسته انتخاب کرده]اند روش درک کتاب]مقدس. "درک" استعاره]ای سودمند برای اندیشیدن از طریق اسباب و روش]های تفسیر کتاب]مقدس است.در دوران ما که حاکی از یأس و ناباوری است، بسیاری از مردم دیگر اعتقادی ندارند که این متون می]توانند مفهومی داشته باشند. تفسیر بیشتر به تقلایی شدید می]مانَد که در آن خواننده خواست خود را بر متن تحمیل می]کند متن مزبور برای من این معنا را می]دهد به عقیدۀ بسیاری از خوانندگان امروزی، ما هرگز نمی]توانیم فراتر از خودمان را ببینیم تا به مفهومی عینی پی ببریم. برای این قبیل خوانندگان پسامدرن، چیزی به نام تفسیر صحیح وجود خارجی ندارد. روش درک کتاب]مقدس بر اهمیتِ مشاهدۀ نکات و جزئیات کوچک و همچنین طرح کلیِ متون کتاب]مقدسی تأکید زیادی دارد. با این]حال، دووال و هیز از نگرشِ شکاکانۀ امروزی بی]اطلاع نیستند. ایشان به]خوبی می]دانند که خوانندۀ مشاهده]گر دستگاه ضبط]صوت نیست، بلکه شخصی است با هویت، پیشینه و زمینۀ فرهنگی خاص - که همۀ اینها بر دیدگاه او تأثیر می]گذارند. خوانندگان موجوداتی خداگونه نیستند که همچون ارواح بر فراز آفرینش]های ادبی به پرواز درآیند؛ خیر، خوانندگان هم مانند خود نویسندگان هستند، یعنی در موقعیت]های خاص تاریخی - چیزی که نویسندگان آن را "خاستگاه" می]نامند - ریشه دارند. پرهیز از تحمیل به متن کار دشواری است، زیرا هنگام خواندن متن به آسانی ممکن است ایده]ها و تعصبات خودمان را وارد آن کنیم. از این]رو، نویسندگان کتاب حاضر خوانندگان را به مشاهدۀ جدی و نیز صداقت در مورد پیشینه و زمینۀ جغرافیایی خود فرامی]خوانند. خوانندگان باید آماده باشند که ارزش]ها و باورهای خودشان توسط کتاب]مقدس زیر سؤال برود. در غیر این صورت، کتاب]مقدس را به شیوه]ای اž.
Product Details
ISBN: 9781912699063
ISBN-10: 1912699060
Publisher: Pars Theological Centre
Publication Date: March 4th, 2023
Pages: 532
Language: Persian